فصل چهارم

ابزارها

در این فصل با ابزارهای همدار، نظیر فعال‌ساز همدار آشنا خواهید شد.