ارسال اعلان

در این قسمت می توانید اعلان های خود را به کارمندان مورد نظرتان ارسال کنید. کافی است به قسمت ارسال اعلان رفته و در آنجا نوع ارسال( ارسال به همه یا ارسال به کارمندان مشخص و یا ارسال به گروه های مشخص )، عنوان، تاریخ و زمان انقضاء و متن پیام تان را وارد کنید. با تایید، آن اعلان به کارمندان ارسال می شود. در صورت انصراف از ارسال اعلان، می توانید (لغو ارسال) را کلیک کنید.

message

در قسمت مانیتورینگ نیز می توان وضعیت اعلان ها را بررسی کرد. یعنی تعداد اعلانهای ارسالی ، وضعیت هر اعلان (یعنی این که آیا تحویل داده شده یا اینکه خوانده شده) را روئیت کرد.