محصولات همدار

بر اساس کاربردهای متفاوتی که موبایل ها درون سازمان ها دارند، همدار سه مدل زیر را ارايه می دهد.

در ادامه به معرفی هر یک از انواع بالا می پردازیم.