راه اندازی جزیره-مهار

نحوه و شرایط فعالسازی جزیره-مهار مانند راه اندازی مدل مهار است با این تفاوت که تنها باید گروه از نوع جزیره-مهار باشد