مدیریت کارمندان

در این بخش از پنل مدیریت همدار، کارمندان سازمان تعریف می شوند. هر کارمند دارای یک موبایل است که در قسمت تعریف کارمند، به آن اختصاص داده می شود.

توجه داشته باشید بعد از تعریف کارمند دیگر امکان حذف کارمندان وجود ندارد و تنها امکان ویرایش یا فعال و غیرفعال کردن وجود دارد.

ابتدا باید کارمندان سازمان تعریف شوند و سپس از بین موبایل های تعریف شده یکی از آنها را به کارمند مورد نظر اختصاص داد بدیهی است تا زمانی که دستگاهی به کارمندی اختصاص پیدا نکند امکان بروزرسانی وجود ندارد.

employee