فروشگاه برنامه

این قسمت از سامانه همدار جهت قرار دادن برنامه های مورد نیاز کاربران در سیستم همدار می باشد.در واقع فروشگاه برنامه مانند یک play store است که تنها برای برنامه های سازمان مورد استفاده قرار میگیرد. سازمان می تواند برنامه های مورد نیاز خود را از این طریق در اختیار کاربران خود قرار دهد.

appstore

توجه داشته باشید برنامه های این فروشگاه به صورت پیش فرض جز لیست سفید قرار دارند و به صورت معمول نصب می شوند. اگر در شرایطی نیاز بود که تنها تعداد محدودی از این برنامه ها قابلیت استفاده داشته باشند، می توان در تعریف گروه این موضوع را مشخص کرد و تنها به برنامه های مشخص اجازه استفاده داد.