راه اندازی مدل کیوسک

شرایط و نحوه فعالسازی کیوسک کاملا شبیه حالت راه اندازی مدل مهار می‌باشد و تنها تفاوت آن ایجاد گروه از نوع کیوسک می‌باشد.

kiosk

در حالت کیوسک برنامه همدار به عنوان برنامه اصلی قرار دارد و تنها برنامه هایی مجاز و قابل دیدن هستن که در گروه مشخص شده باشند.