سیاست های شرطی

قبل از تعریف گروه ها می توانید، سیاستهای شرطی ایجاد کنید .

در هنگام تعریف گروه ها می توانید یک یا تعدادی از این سیاستهای شرطی را روی گروه ها اعمال کنید. این سیاست های شرطی شامل دو نوع زیر می باشد.

  • سیاست شرطی بر اساس موقعیت جغرافیایی‌ (Geofencing)
  • سیاست شرطی بر اساس موقعیت مکانی

در سیاست شرطی بر اساس موقعیت جغرافیایی، مشخص می کنیم که در چه موقعیت جغرافیایی ، چه شرایطی اعمال شود و در هنگام خروج این شرایط لغو شود.

در سیاست شرطی بر اساس موقعیت زمانی، مشخص می کنیم که در چه زمان یا زمانهایی، چه شرایطی اعمال شود و در اتمام آن زمان شرایط لغو شود.

conditions

در این قسمت لیستی از سیاستهای شرطی آمده است. که قابلیت افزودن، حذف و ویرایش سیاستهای شرطی را داراست.