مزایای همدار

  • ایجاد خدمات پویا و تحرک‌پذیر

با همدار ، بستر مناسبی جهت استفاده از اطلاعات و سرویس های درون محیط کار با موبایل فراهم شده است.از این رو می توان بدون وابستگی به مکان خاص از موبایل در این راستا استفاده کرد.

  • پشتیبانی و پاسخگویی سریع تر

در صورت بروز مشکل در سرویس های سازمان در غیر ساعات اداری، می توان با همدار بدون حضور در محل مشکل را برطرف نمود و سرعت پاسخگویی در قبال سرویس ها را افزایش داد.

MDM

  • افزایش بهره وری کاری

سهولت در دسترسی به موبایل و آسانی استفاده از آن باعث شده است که سرعت و کیفیت خدمات و سرویس های ارائه شده با توجه به حفظ امنیت، افزایش یابد.

  • حفاظت از امنیت سازمان

تمام مزایای استفاده از موبایل بدون به خطر افتادن امنیت فراهم شده است.همدار امنیت و حفاظت از آن را در تمام امکانات فراهم آورده است.