انتخاب زبان

یکی از قابلیت های سامانه همدار، امکان چند زبانه بودن سامانه همدار است.

device setting

شما می توانید برای انتخاب از بین زبان های فارسی، انگلیسی و عربی به قسمت بالایی صفحه مراجعه کرده و از بین زبان های موجود یکی را به دلخواه انتخاب کنید.

با انتخاب هر کدام از زبان های موجود تمام سامانه، به زبان منتخب شما نشان داده می شود.

در نمایش هر زبان تمام موارد و عناصر موجود و راهنمای مربوط به آن، به زبان منتخب نمایش داده می شوند.

برای برگردان به زبان اولیه می توانید دوباره از همان قسمت زبان اولیه خود را انتخاب نمایید. بعد از آن تمام سامانه به زبان اولیه نشان داده خواهد شد.